บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 01 ธันวาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-413 ขนาดความจุ 40 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 20 คน เพื่อใช้สำหรับ โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นทางวิชาการของนิสิตเอกการเมืองการปกครองเพื่อสร้างความเป็นเลิศ: นักพัฒนานโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และนักประชาธิปไตยดิจิทัล (Digital Democracy)
           ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึง 11:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
           มีความต้องการเจ้าหน้าที่โสตฯปฏิบัติงาน
       
      ลงชื่อ........ ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
04 ธันวาคม 2566