บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 04 ธันวาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุรนันท์ พันธ์เพ็ชร ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-201 ขนาดความจุ 225 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน เพื่อใช้สำหรับ จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมโต้วาทีทางการเมือง จัดนิทรรศการและเปิดตัวหนังสือวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีกลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม
           ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึง 14:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
          
       
      ลงชื่อ........ นางสาวสุรนันท์ พันธ์เพ็ชร ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
15 ธันวาคม 2566