บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 06 ธันวาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-333 ขนาดความจุ 154 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 80 คน เพื่อใช้สำหรับ ให้นิสิตสรุปบทเรียนที่ได้จากโครงการ
           ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17:00:00 น. ถึง 19:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู
          
       
      ลงชื่อ........ อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
15 ธันวาคม 2566