บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 16 ธันวาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ภัคจิรา สาระวัน ตำแหน่ง คณะกรรมการเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังกัด การเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-211 ขนาดความจุ 50 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน เพื่อใช้สำหรับ ประชุมการจัดงานopen house
           ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17:00:00 น. ถึง 20:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ ผศ.ดร.นิลุบล ไพเราะ
          
       
      ลงชื่อ........ ภัคจิรา สาระวัน ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
19 ธันวาคม 2566