บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 09 มกราคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางพิชามญชุ์ ปราสาร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัด นิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-411 ขนาดความจุ 322 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 20 คน เพื่อใช้สำหรับ จัดบรรยายพิเศษ กม.ล้มละลาย
           ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึง 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ไม่่มี
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ ผศ.ดร.นพดล นิ่มหนู รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ฝ่ายวิชาการ
          
       
      ลงชื่อ........ นางพิชามญชุ์ ปราสาร ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
06 กุมภาพันธ์ 2567