บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 18 มกราคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายอานันท์ มุ่งหาเงิน ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-207 ขนาดความจุ 70 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน เพื่อใช้สำหรับ โครงการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่ชุมชนศรีสวัสดิ์ 1 และ ชุมชนศรีสวัสดิ์ 2 เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่สาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภายใต้โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์กิจกรรมของนักรัฐศาสตร์)
           ในวันที่ 03 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึง 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
          
       
      ลงชื่อ........ นายอานันท์ มุ่งหาเงิน ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
29 มกราคม 2567