บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 24 มกราคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อาจารย์กรีพล แม่นวิวัฒนกุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-415 ขนาดความจุ 390 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม - คน เพื่อใช้สำหรับ จัดกิจกรรมรับมอบเสื้อกาวน์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4
           ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 16:00:00 น. ถึง 20:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ แม่บ้าน 1 คน เจ้าหน้าที่โสต 1 คน
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ อาจารย์กรีพล แม่นวิวัฒนกุล
           มีความต้องการเจ้าหน้าที่โสตฯปฏิบัติงาน
       
      ลงชื่อ........ อาจารย์กรีพล แม่นวิวัฒนกุล ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
24 มกราคม 2567