บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 29 มกราคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจารุณี มาพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-219 ขนาดความจุ 154 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 150 คน เพื่อใช้สำหรับ เพื่อจัดโครงการติว MSU English Exit Exam
           ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 3110 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึง 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าโสต์ฯ อัดวีดีโอและบันทึกเสียงขณะวิทยากรบรรยายให้ด้วยนะคะ
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ นางสาวจารุณี มาพร
           มีความต้องการเจ้าหน้าที่โสตฯปฏิบัติงาน
       
      ลงชื่อ........ นางสาวจารุณี มาพร ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ไม่อนุมัติ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
29 มกราคม 2567