บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 29 มกราคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ขวัญพิชา ภูเต้านิล ตำแหน่ง เลขาประธานเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรุ่นที่ 17 สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-214 ขนาดความจุ 70 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 35 คน เพื่อใช้สำหรับ ประชุมความคืบหน้าโครงการค่ายเอก IR
           ในวันที่ 30 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 17:00:00 น. ถึง 20:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ รศ.ดร.สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย
          
       
      ลงชื่อ........ ขวัญพิชา ภูเต้านิล ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
29 มกราคม 2567