บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 29 สิงหาคม 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า สัญญารัตน์ มีสุวรรณ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-212 ขนาดความจุ 50 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม คน เพื่อใช้สำหรับ นัดนิสิตทำรายงานกลุ่ม วิชา 1301416 การเมืองการปกครองจีน
           ในวันที่ 01 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10:00:00 น. ถึง 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ยกเลิกที่ขอห้อง D-201 เดิมที่ทำก่อนหน้านี้ในระบบ เนื่องจากกรอกข้อมูลพลาด ห้องที่ต้องกรใช้คือ D-212
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ สัญญารัตน์ มีสุวรรณ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

ตามวันเวลาดังกล่าว
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
29 สิงหาคม 2561