บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 07 ตุลาคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ทิพสุดา ญาณาภิรัต ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-411 ขนาดความจุ 322 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 200 คน เพื่อใช้สำหรับ สอนรายวิชากฎหมายเบื้องต้น
           ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11:00:00 น. ถึง 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ วันและเวลาดังกล่าวเป็นตารางสอนตามปกติ แต่เนื่องจากวันที่ 23 ต.ค.62 เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงได้ทำการจองห้องในระบบ
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ ทิพสุดา ญาณาภิรัต ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
09 ตุลาคม 2562