บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ. ดร. สัญญารัตน์​ มีสุวรรณ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-214 ขนาดความจุ 70 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 75 คน เพื่อใช้สำหรับ นัดนิสิตเรียนชดเชยวิชา​ 0031003​ ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน​ เนื่องจากผู้สอนติดภาระกิจประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตในเวลาเรียนปกติ
           ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13:00:00 น. ถึง 16:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ ผศ. ดร. สัญญารัตน์​ มีสุวรรณ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
07 พฤศจิกายน 2562