บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 11 กันยายน 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า รัฐศาสตร์ ชาแท่น ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-340 ขนาดความจุ 20 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม คน เพื่อใช้สำหรับ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2561
           ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 19:00:00 น. ถึง 21:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ขอความอุเคราะห์ใช้สถานที่ในการประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเนื่องด้วยปัจจุบัน กลุ่มนิสิตผู้นับถือศาสคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ยังไม่มีห้องหรือสถานที่สำหรับการสวดภาวนา จึงขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ชั่วคราวในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ขอบคุณครับ
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ รัฐศาสตร์ ชาแท่น ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

ตามวันเวลาดังกล่าว
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
11 กันยายน 2561