บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อ.ศราวุฒฺ วิสาพรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชการ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-402 ขนาดความจุ 322 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน เพื่อใช้สำหรับ โครงการสัมมนาทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในอีสาน“การเมืองไทยจะไปทางไหน ? : มุมมองทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จากอีสาน”
           ในวันที่ 03 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13:00:00 น. ถึง 16:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
           มีความต้องการเจ้าหน้าที่โสตฯปฏิบัติงาน
       
      ลงชื่อ........ อ.ศราวุฒฺ วิสาพรม ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
02 มีนาคม 2563