บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 11 กันยายน 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นงลักษณ์ พุ่มม่วง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน สังกัด วิทยาลัยการเมืองกาาปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-413 ขนาดความจุ 40 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม คน เพื่อใช้สำหรับ ประชุมเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการกับสำนักงานศาลรัฐธรรนูญ
           ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10:00:00 น. ถึง 12:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ จะประชุมแบบสไกด์กับ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เตรียมอุปกรณ์ให้ด้วยนะครับ
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ นงลักษณ์ พุ่มม่วง ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

ตามวันเวลาดังกล่าว
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
14 กันยายน 2561