บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 27 กันยายน 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า จักรพงศ์ ศิริโส ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-212 ขนาดความจุ 50 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม คน เพื่อใช้สำหรับ ติววิชา OT ก่อนสอบหนึ่งวัน มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
           ในวันที่ 04 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18:30:00 น. ถึง 22:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ เตรียมไมค์ - โปรเจคเตอร์ - เครื่องฉายภาพสำหรับติว Vertex
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ จักรพงศ์ ศิริโส ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

ตามวันเวลาดังกล่าว
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
27 กันยายน 2561