บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 27 มิถุนายน 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางพิชามญชุ์ ปราสาร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัด นิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-411 ขนาดความจุ 322 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 150 คน เพื่อใช้สำหรับ จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "อาชญวิทยาวิเคราะห์ : กรณีชายชู้ หญิงอื่น และเหยื่อในคดีครอบครัว"
           ในวันที่ 01 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14:00:00 น. ถึง 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบวันว่างจากตารางการใช้ห้องเรียนแล้วค่ะ
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ ผศ.ดร.นพดล นิ่มหนู รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ฝ่ายวิชาการ
          
       
      ลงชื่อ........ นางพิชามญชุ์ ปราสาร ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
27 มิถุนายน 2565