บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 25 ตุลาคม 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อัณณ์ภิศา ราร่องคำ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ สังกัด การบัญชีและการจัดการ มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-411 ขนาดความจุ 322 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 300 คน เพื่อใช้สำหรับ อบรมสัมมนา เรื่อง การบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจ
           ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 00:00:12 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ชุดโซฟา โพเดียม ไมค์ลอย โน๊ตบุค
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ อัณณ์ภิศา ราร่องคำ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

ตามวันเวลาดังกล่าว
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
25 ตุลาคม 2561