บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 09 กรกฎาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายชิณกร มียิ่ง ตำแหน่ง ประธานเอกรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่19 สังกัด เอกรัฐประศาสนศาสตร์ มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-207 ขนาดความจุ 70 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 90 คน เพื่อใช้สำหรับ ชี้แจงกิจกรรมฮับน้องหล่าพาขวัญมาสู่PA ครั้งที่3 กับพี่ปี3,4
           ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 19:00:00 น. ถึง 20:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู
          
       
      ลงชื่อ........ นายชิณกร มียิ่ง ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
11 กรกฎาคม 2565