บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 02 สิงหาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ ตำแหน่ง รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย สังกัด วิยาลักยารเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-339 ขนาดความจุ 20 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 12 คน เพื่อใช้สำหรับ พบนิสิต ป.ตรี
           ในวันที่ 03 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17:00:00 น. ถึง 19:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไมค์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ อาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์
           มีความต้องการเจ้าหน้าที่โสตฯปฏิบัติงาน
       
      ลงชื่อ........ อาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
08 สิงหาคม 2565