บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 30 ตุลาคม 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล ตำแหน่ง สังกัด มีความประสงค์ขอใช้ห้อง อื่นๆ ห้อง 339-340 และบริเวณตรงกลาง จำนวนผู้เข้าร่วม 20 คน เพื่อใช้สำหรับ การเตรียมงานบ้านผีสิง
           ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14:00:00 น. ถึง 23:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ หากมีอาจารย์ผู้สอนใช้งานห้องในวันและเวลาดังกล่าว อาจารย์จิตราภรณ์ จะดำเนินการแจ้งด้วยวาจาค่ะ
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

ตามวันเวลาดังกล่าว
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
31 ตุลาคม 2561