บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 04 ตุลาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายวชิระ ตุ้ยด้วง ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-411 ขนาดความจุ 322 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน เพื่อใช้สำหรับ ซ้อมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในรายวิชาองค์การระหว่างประเทศ 1303204 ของนิสิตชั้นปีที่ 3 เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
           ในวันที่ 09 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13:30:00 น. ถึง 15:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ อาจารย์ ดร.โอม ฉัตรนนท์
          
       
      ลงชื่อ........ นายวชิระ ตุ้ยด้วง ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
06 ตุลาคม 2565