บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 09 ตุลาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายถานุพงศ์ พันธ์ชมภู ตำแหน่ง ประธานเอกการเมืองการปกครอง รุ่นที่18 สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-415 ขนาดความจุ 390 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 160 คน เพื่อใช้สำหรับ ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมกิจกรรม 19ปีราชสีห์ตุ้มโฮมน้องพีทอดผ้าป่าสามัคคีฮาสมชุมนุม ณ.วัดโพธิ์ศรี บ้านเข็ง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
           ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12:00:00 น. ถึง 20:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ อาจารย์ทิพย์สุดา ญาณาภิรัต
          
       
      ลงชื่อ........ นายถานุพงศ์ พันธ์ชมภู ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
12 ตุลาคม 2565