บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 13 ตุลาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวขวัญทิวา เงินจันทร์ ตำแหน่ง นิสิต สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-214 ขนาดความจุ 70 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 25 คน เพื่อใช้สำหรับ สอนนิสิตในรายวิชาการเรียนรู้และการสอน เนื่องจากทางไปคณะศึกษาศาสตร์น้ำท้วม
           ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึง 11:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ อาจารย์สาคร อัฒจักร
          
       
      ลงชื่อ........ นางสาวขวัญทิวา เงินจันทร์ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
17 ตุลาคม 2565