บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 13 ตุลาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาววริศรา ศรีสุธรรม ตำแหน่ง นิสิตชั้นปีที่ 2 สังกัด ศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-206 ขนาดความจุ 154 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 21 คน เพื่อใช้สำหรับ ทอลองสอน 0560202 - การเรียนรู้และการสอน
           ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึง 11:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้นิสิตไม่สามารถเข้าไปใช้ห้องที่คณะได้ จึงขอความอนุเคราะห์ในการใช้ห้อง
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ อาจารย์สาคร อัฒจักร
          
       
      ลงชื่อ........ นางสาววริศรา ศรีสุธรรม ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
17 ตุลาคม 2565