บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 12 มกราคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อาจารย์วิชนี เอี่ยมชุ่ม ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะการบัญชีและการจัดการ มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-415 ขนาดความจุ 390 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 250 คน เพื่อใช้สำหรับ จัดอบรมและเสวนา โครงการฯ
           ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึง 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ขอใช้คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ เครื่องเสียง โพเดียม และที่นั่งบนเวทีสำหรับการเสวนาจำนวน 5 ที่นั่งค่ะ
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ อาจารย์วิชนี เอี่ยมชุ่ม
           มีความต้องการเจ้าหน้าที่โสตฯปฏิบัติงาน
       
      ลงชื่อ........ อาจารย์วิชนี เอี่ยมชุ่ม ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
17 มกราคม 2566