บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 17 มกราคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า พมลพร ทองโรจน์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-411 ขนาดความจุ 322 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 150 คน เพื่อใช้สำหรับ เสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ ของนิสิตสาขา รัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “องค์ความรู้กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการที่ดี”
           ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึง 15:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ พมลพร ทองโรจน์
           มีความต้องการเจ้าหน้าที่โสตฯปฏิบัติงาน
       
      ลงชื่อ........ พมลพร ทองโรจน์ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
19 มกราคม 2566