บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 17 มกราคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายพีรพัฒน์ โคตรยอด ตำแหน่ง ประธานชมรมสิงห์น้ำตาลอาสา สังกัด ชมรมสิงห์น้ำตาลอาสา มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-207 ขนาดความจุ 70 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 40 คน เพื่อใช้สำหรับ ประชุมคณะกรรมการชมรม
           ในวันที่ 20 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17:30:00 น. ถึง 20:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
          
       
      ลงชื่อ........ นายพีรพัฒน์ โคตรยอด ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
19 มกราคม 2566