บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาว ญาณวดี สาหลง ตำแหน่ง นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองชั้นปีที่2 สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-206 ขนาดความจุ 154 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 55 คน เพื่อใช้สำหรับ กลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม ขออนุญาตใช้ห้อง 206 ในการซ้อมค่ายและซ้อมฐาน สำหรับออกค่ายในเรื่อง เพศ กู มึง เราเป็นคน ที่จังหวัดสกลนครเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า
           ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 19:00:00 น. ถึง 21:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ นางสาว ญาณวดี สาหลง ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

ตามวันเวลาดังกล่าว
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
16 พฤศจิกายน 2561