บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 21 มกราคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า มารุต บุปผามาลา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-413 ขนาดความจุ 40 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 40 คน เพื่อใช้สำหรับ พิจารณาทุนให้นิสิตจัดโครงการ/กิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และสอดคล้องกับเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย ภายใต้ MSU FOR ALL (พึ่งได้) และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง "รัฐศาสตร์ฐานรากเพื่อรากฐานของสังคม"
           ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14:00:00 น. ถึง 16:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ มารุต บุปผามาลา ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

ตามวันเวลาดังกล่าว
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
22 มกราคม 2562