บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า น.ส.กฤติยาณี สีสมพันธ์ ตำแหน่ง นักศึกษา สังกัด วิยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-202 ขนาดความจุ 120 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 20 คน เพื่อใช้สำหรับ จัดเตรียมสถานที่ในการจัดเสวนาเรื่องรักข้ามพรม ในรายวิชา 1303408 ประเด็นปัญหาข้ามพรมแดน อาจารย์ประจำรายวิชา อาจารย์โอม ฉัตรนนท์และอาจารย์คู่บุญ จารุมณี เนื่องจากจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่27
           ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 20:00:00 น. ถึง 22:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ น.ส.กฤติยาณี สีสมพันธ์ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

ตามวันเวลาดังกล่าว
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
14 กุมภาพันธ์ 2562