บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.199/พิเศษ วันที่ 02 ธันวาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายธีรภัทร อินทรมณี ตำแหน่ง คณะกรรมการเอกการเมืองการปกครอง (คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์ สังกัด คณะกรรมการเอกการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-206 ขนาดความจุ 154 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 150คน เพื่อใช้สำหรับ ซ้อมบูมพี่บัณฑิต ครั้งที่6
           ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16:00:00 น. ถึง 20:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ อาจารย์ทิพสุดา ญาณาภิรัต
       
      ลงชื่อ........ นายธีรภัทร อินทรมณี ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
 
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอนเวลา 14.00-17.00 น.
 
       
  ลงชื่อ    
 

( นาย ภานุมาศ ชาติประเสริฐ )
นักวิชาการพัสดุ
06 ธันวาคม 2565