บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 27 มีนาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า มารุต บุบผามาลา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-201 ขนาดความจุ 225 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 15คน เพื่อใช้สำหรับประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565
           ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14:00:00 น. ถึง 16:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ ผศ.จิตรตราถรณ์ สมยานนทนากุล
           มีความต้องการเจ้าหน้าที่โสตฯปฏิบัติงาน
       
      ลงชื่อ........ มารุต บุบผามาลา ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)