บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 27 มีนาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวศศิธร จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ประธานชมรม สังกัด วิทลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-201 ขนาดความจุ 225 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 35คน เพื่อใช้สำหรับประชุมเลือกฝ่ายของชมรมสิงห์น้ำตาลอาสา
           ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17:00:00 น. ถึง 20:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ อาจารย์ทิพสุดา ญาณาพิรัต
          
       
      ลงชื่อ........ นางสาวศศิธร จันทร์เพ็ญ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)