บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 11 เมษายน 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต สังกัด วิยาลักยารเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-340 ขนาดความจุ 20 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 10คน เพื่อใช้สำหรับประชมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ร.บ. 2559
           ในวันที่ 17 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 11:00:00 น. ถึง 12:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ มีการประชุมทั้งออนไชต์ / ออนไลน์
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
           มีความต้องการเจ้าหน้าที่โสตฯปฏิบัติงาน
       
      ลงชื่อ........ วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)