บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 02 กันยายน 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวพิชญ์ชานันท์ บุญภา ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เอกรัฐประศาสนศาสตร์ มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-415 ขนาดความจุ 390 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 300คน เพื่อใช้สำหรับพีธีไหว้ครูเอกรัฐประศาสนศาสคร์
           ในวันที่ 05 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึง 13:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ นางสาวพิชญ์ชานันท์ บุญภา ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)