บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายณัฐภูมิ ธรรมสาร ตำแหน่ง ประธานชมรมสิงห์นำตาลอาสา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-218 ขนาดความจุ 90 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 40คน เพื่อใช้สำหรับประชุมคณะกรรมการชมรมสิงห์น้ำตาลอาสาเพื่อแบ่งฝ่ายงานในการจัดค่ายสิงห์น้ำตาลอาสาครั้งที่7 และพูดคุยเรื่องวันลอยกระทงและหาวันรับบริจาค
           ในวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18:30:00 น. ถึง 22:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ นายณัฐภูมิ ธรรมสาร ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)