บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวลัคณทิน กันยามา ตำแหน่ง นักศึกษา สังกัด เทคโนโลยี มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-212 ขนาดความจุ 50 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 20คน เพื่อใช้สำหรับจัดประชุมสำหรับนิสิตนักศึกษาชมรมคาทอลิก
           ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17:30:00 น. ถึง 20:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ยกเลิกการจองห้องD212 วันที่ 10 พ.ย. 2562 เวลา 17:30 น. ถึง 20:30 น.
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ นางสาวลัคณทิน กันยามา ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)