บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 06 กันยายน 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวศศิประภา ถิตย์รัศมี ตำแหน่ง เลขานุการสโมสรนิสิตฯ สังกัด สโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-207 ขนาดความจุ 70 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม คน เพื่อใช้สำหรับเพื่อใช้สำหรับโครงการ"พัฒนาศักยภาพฝ่ายสุขภาพ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง"
           ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 17:00:00 น. ถึง 22:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ นางสาวศศิประภา ถิตย์รัศมี ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)