บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นาย ปิยวัฒน์ บุญมีประเสริฐ ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-413 ขนาดความจุ 40 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 30คน เพื่อใช้สำหรับประชุมโครงการของเอกการเมืองการปกครอง ในการประชุมสรุปงาน
           ในวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00:00 น. ถึง 21:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ นาย ปิยวัฒน์ บุญมีประเสริฐ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)