บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 26 สิงหาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวฐิติญาภรณ์ อุทรดัน ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-212 ขนาดความจุ 50 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 40คน เพื่อใช้สำหรับเพื่อใช้ในการจัดเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ หน่ออ่อนเเห่งการปฏิวัติประชาธิปไตย: เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยขบวนการนักเรียน นิสิตนักศึกษาไทย ของกลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม
           ในวันที่ 02 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 12:00:00 น. ถึง 17:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ นางสาวฐิติญาภรณ์ อุทรดัน ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)