บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 31 สิงหาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายพงศธร​ณ์ ตัน​เจริญ​ ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัย​การเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-207 ขนาดความจุ 70 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 50คน เพื่อใช้สำหรับประชุมกลุ่มแนวร่วมนิสิตมมส. เพื่อประ​ชาธิปไตย ในวันพุธ ที่ 2 กันยายน
           ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16:30:00 น. ถึง 21:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ นายพงศธร​ณ์ ตัน​เจริญ​ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)