บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 06 ตุลาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิยาลักยารเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-201 ขนาดความจุ 225 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 39คน เพื่อใช้สำหรับประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ร.บ. + คณาจารย์ + เจ้าหน้าที่
           ในวันที่ 07 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14:00:00 น. ถึง 16:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ใช้อุปกรณ์ในการประชุม + คอมพิวเตอร์ + โปรเจคเตอร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
           มีความต้องการเจ้าหน้าที่โสตฯปฏิบัติงาน
       
      ลงชื่อ........ วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)