บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 27 ตุลาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายพงศธรณ์ ตันเจริญ ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-214 ขนาดความจุ 70 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 50คน เพื่อใช้สำหรับประชุมวางยุทธศาสตร์แนวร่วมนิสิตมมส เพื่อประชาธิปไตยในการเดินหน้าต่อสู้กับเผด็จการอำมาตย์ด้วยพลังประชาชน
           ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09:30:00 น. ถึง 20:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ นายพงศธรณ์ ตันเจริญ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)