บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 28 ตุลาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายปิยวัฒน์ บุญมีประเสริฐ ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-201 ขนาดความจุ 225 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 150คน เพื่อใช้สำหรับเตรียมที่พักให้กับคนเดินขบวน 3คณะ 1วิทยาลัย
           ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 00:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ นายปิยวัฒน์ บุญมีประเสริฐ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)