บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายจีรพัฒน์ สุดแสง ตำแหน่ง นิสิต สังกัด การเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-211 ขนาดความจุ 50 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 30คน เพื่อใช้สำหรับทำโครงการจัดอบรม
           ในวันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 14:30:00 น. ถึง 16:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ นายจีรพัฒน์ สุดแสง ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)