บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 23 ธันวาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวอนุชิฎา วิชัย ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ มีความประสงค์ขอใช้ห้อง ห้องผู้เชี่ยวชาญ ขนาดความจุ 10 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 7คน เพื่อใช้สำหรับประชุมสอบวินัย
           ในวันที่ 06 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11:00:00 น. ถึง 13:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ นางสาวอนุชิฎา วิชัย ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)