บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ภัทรภร สำราญภูมิ ตำแหน่ง เลขานุการ สังกัด กลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-207 ขนาดความจุ 70 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 60คน เพื่อใช้สำหรับจัดงานเสวนาของกลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม
           ในวันที่ 02 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00:00 น. ถึง 19:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
          
       
      ลงชื่อ........ ภัทรภร สำราญภูมิ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)