บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 23 มิถุนายน 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายธนพงศ์ รักษาพล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-415 ขนาดความจุ 390 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 120คน เพื่อใช้สำหรับโครงการพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งบุคลากร ตำแหน่งนิติการ และผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล
           ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00:00 น. ถึง 16:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ชุดจัดเบรค
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ นายธนพงศ์ รักษาพล
           มีความต้องการเจ้าหน้าที่โสตฯปฏิบัติงาน
       
      ลงชื่อ........ นายธนพงศ์ รักษาพล ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)