บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวญาฒิณัณ โพธิ์บุบผา ตำแหน่ง เลขานุการ สังกัด สโมสรนิสิต มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-212 ขนาดความจุ 50 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 50คน เพื่อใช้สำหรับประชุมตัวแทนนิสิตที่จะเข้าร่วมกิจกรรมวันที่20ของอาจารย์ทิพสุดา ญาณาภิรัต
           ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 18:00:00 น. ถึง 20:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ อาจารย์ทิพสุดา ญาณาภิรัต
          
       
      ลงชื่อ........ นางสาวญาฒิณัณ โพธิ์บุบผา ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)